Професионално портфолио на

Даниела Шошова

Директор на ПГ по дизайн "Елисавета Вазова"
По пътя на една детска мечта до успеха на реализиралата се жена...

За мен

Коя е Даниела Шошова?

по природа ЛИДЕР

с качества ЧОВЕК

в убеждения МИСИОНЕР

по призвание УЧИТЕЛ

на длъжност ДИРЕКТОР

в развитието си ВИЗИОНЕР

и още СЪПРУГА, МАЙКА, ПРИЯТЕЛ…

 • Име
  Даниела Шошова
 • Рождена дата
  7 април 1974г.
 • Имейл
  info@pgdsofia.com
 • Телефонен номер
  +359893458300

Постоянство в усилията ни за качествено  образование, творчески процес и формиране на безопасна и приобщаваща училищна среда.

Грижа, отговорност и разбиране към всички , които са част от училищната общност.

Доверие, взаимно уважение и висок професионализъм, спазвайки нормите на законосъобразност и етичност.

И още:

От молива и графичната рисунка

През дигиталния проект

Чрез рекламната графика и маркетинга

До интериорните решения и аранжирането

С богатата палитра на изкуството 

И разнообразието на изучаваните чужди езици… 

Организационни/управленски умения

 • Развитие на ключови компетентности за създаване на ергономична, защитена, сигурна, мотивираща, подкрепяща и образователна среда
 • Умения за ефективно управление на образователните процеси чрез използване методите на анализ и синтез в планирането, организацията и контрола на дейността
 • Способности за успешно разработване и прилагане политиките на управление на човешките, финансови, материални и информационни ресурси на училищната институция
 • Лидерски умения в условия на екипност, мотивация и осигуряване на обща и допълнителна личностна подкрепа на всеки член на училищната общност
 • Умения за изготвяне на оценка на качеството на обучението
 • Оценка на риска в кризисна ситуация и критично мислене при вземане на решения.
 • Способности за предаване на опит и работа в екип.
 • Умение за поемане на лична отговорност, самооценка и оценка
 • Умения за ефективно удовлетворяване на желания, потребности и очаквания, спазвайки принципите на законосъобразност и морални норми.
 • Умения за изграждане на благоприятни условия за реализиране на личностния потенциал и провокиране интереса, както и разработване на инструментариум от мерки и критерии за повишаване резултатността и развитието на демократичните ценности в училищната институция
 • Проява на позитивно отношение, заинтересованост и грижа за квалификацията и кариерното развитие, застъпени  в училищните политики на управление на човешките ресурси

 

Професионални умения

 • Умения за създаване на нова образователна култура на управление и изграждане на позитивни професионално-личностни отношения
 • Способности за реализиране на управленските процеси като съвкупност от стратегически мениджмънт и успешен лидерски стил при делегирането на права и отговорности
 • Проява на лична и професионална ангажираност, емоционална интелигентност и усъвършенстване на качества като предприемчивост, комуникативност, дипломатичност, организираност, решителност, отговорност, инициативност, лоялност, хуманност, честност и др.
 • Високо ниво на професионална подготовка на база опит и постоянен стремеж към запознаване с новостите в нормативната уредба в СПУО, както и следване принципите на  учене през целия живот
 • Мотивираност, отдаденост на работата и способност за създаване на творческа атмосфера и благоприятни условия за креативност и изява в постигането на високи резултати.
 • Подкрепа на наставничеството и благоприятни условия за правилното функциониране на професионално – учебни общности (методически обединения, предметни комисии, работни групи и др.)
 • Доверие и взаимно уважение – основни принципи в разработването на стратегията и визията на училището
 • Способности за създаване на ефективно взаимодействие между училищната общност и институционални партньорства; привличане на родителите като най-верни съюзници за постигане на качество и достъп до образование
 • Умения за разработване и реализиране на проекти; изграждане на стройна и функционална система на популяризиране на добри практики, инициативи, постижения и резултати на училищната институция.
 • Усъвършенстване на различни видове критерии и индикатори, необходими за целите на контролната дейност в учебно- творческия процес.

 

Дигитални умения

 • Отлично владеене на офис пакет (програма за обработка на текст, електронна таблица, програма на презентации и др.)
 • Работа със специализиран софтуер : Adobe Photoshop 2022, CorelDRAW: Graphic Design, Illustration and Technical skills; 
 • Образователни платформи: Teams, Google Classroom и др.
 • Платформи за комуникация: ZOOM, FACEBOOK, INSTAGRAM и др.

 

Умения за оценка и контрол

Цел на контролната дейност

 • Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в областта на образованието
 • Процесите по реализиране на учебните планове и програми, съгласно съществуващите нормативни документи
 • Изграждане и поддържане на здравословна, спокойна и безопасна училищна среда

 

Задачи на контролната дейност

 • Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно реализиране целите на учебно-възпитателния/ учебно- творческия процес.
 • Създаване на условия за повишаване на активността на учениците в училище и извън него
 • Създаване на условия за повишаване на квалификацията в посока знания, умения и компетенции на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал
 • Опазване и обогатяване на материално-техническата база.
 • Спазване на здравните мерки и спазването на Вътрешните правила за дейността на училищната институция/ общност в условия на усложнена здравна обстановка

 

Обект и предмет на контролната дейност:

 • Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати.
 • Учебно -преподавателската (педагогическа, методическа, организационна) и квалификационна дейност на учителите
 • Дейността на педагогическия съветник.
 • Работата на заместник – директорите.
 • Работата на административния, обслужващия и помощния персонал.

 

Методи на контрол:

 • Непосредствени наблюдения и посещения в учебни часове при осъществяване на педагогически контрол
 • Процедура при проверка от страна на директора в учебен час на пед. специалист:
  • посещение от директора в учебен час
  • конфериране непосредствено след учебния час
  • изготвяне на Констативен протокол от директора
  • запознаване на провереното лице с резултата от проверката задължително с подпис върху КП
  • отбелязване в КП на текст „Възражения: има“ , при наличие на такива
  • подаване на аргументирано становище относно несъгласие с резултата до директора в рамките на следващия ден от момента на запознаване на лицето с резултата от проверката, отразен в КП.
 • Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в училище.
 • Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране и оценяване на резултатите от дейността на учениците, учителите, заместник-директорите, административния и обслужващ персонал.

 

Организация на контролната дейност, относно:

 • Прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания и стандарти в системата на училищното образование.
 • Спазване на училищната документация
 • Спазване на седмичното разписание.
 • Учебно-възпитателната/творческа работа по отделните учебни предмети, чрез посещения на часове самостоятелно или съвместно с експерти от РУО и МОН.
 • Изпълнението на решенията на ПС и ОС.
 • Дейността на заместник-директорите, административния и помощен персонал.
 • Административната и стопанската дейност.
 • Обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение.
 • Опазване и обогатяване на материално-техническата база.
 • Изпълнение на наложени санкции.
 • Изпълнение на бюджета.
 • Готовността за действие в екстремни ситуации.
 • Готовност за преминаване на обучение в електронна среда от разстояние по етапно (за отделни ученици/паралелки/класове) и/или цялостно за училищната институция по заповед на МЗ

 

Форми на контрол и график на контролната дейност:

 • Педагогически контрол.
 • Административен контрол.

Образование

Професионална квалификационна степен (ПКС)

Присъдена I ПКС – Управление на образованието

Кредитно-квалификационни обучения

Вътрешноинституционална квалификация

Магистратура - мениджмънт в образованието

Доктор на филологическите науки

 • Повишаване качеството на обучение и успеваемостта на учениците.
 • Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в области като психология и  методика на преподаване, както и усъвършенстването им в областта на информационните технологии и придобиването на компетентности.
 • Създаване на безопасна и подкрепяща среда за всички от училищната общност; осигуряване на спокойни, хармонични и професионални отношения с грижа за всеки член на общността; спазване на Етичния кодекс , ПДУ и ПВТР; подобряване на системата за контрол на достъпа и сигурност в училище.
 • Възпитаване у подрастващите на ценности и етични правила в изграждането им като достойни личности на съвременното общество.
 • Приоритизиране работата с надарени ученици и ученици със специални образователни потребности.
 • Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация.
 • Материално и морално стимулиране на педагогическите специалисти, прилагащи иновативни, ефективни методи на обучение, свързани с повишаване качеството на образование.
 • Насърчаване на индивидуалните изяви, както и екипните дейности при учениците с участията им на училищни, национални и международни форуми и събития.
 • Разширяване мрежата на участие и партньорства по национални програми, образователни и социални проекти, международни проекти като Еразъм + и други
 • Богат избор на извънкласни форми, които да отговарят на индивидуалните потребности и интереси на всеки ученик.
 • Активно привличане на Обществения съвет, училищното настоятелство и ученическия съвет в дейността, в стратегическото развитие на Гимназията и определяне образователните политики при вземане на решение в административно- управленските и финансови процеси в училищната общност.
 • Обогатяване и съвестно опазване на наличната материално- техническа база, нейното реновиране и/или бъдещо изграждане; осигуряване на модерна образователна среда, обезпечена със специализирана за нуждите на професионалното обучние техника и технологии , в едно с лицензиран професионален софтуер.
 • Надграждане в поведенческото развитие и  дисциплина при учениците, изграждане на собствени правила, спазване на училищната нормативна уредба и определяне на ритуали, както и приемането на  унифицирано ученическо облекло.
 • Намаляване броя на слабите резултати в различни форми на оценяване, както и отсъствията и/или риск от отпадане на ученици.
 • Акцент на здравното, гражданското, екологичното и интеркултурното образование и възпитание.

Смяна на името и избор на патрон на Гимназията

Из “Мотивационно писмо за промяна на името на Гимназията”:

“В интерес и услуга на учениците, избрали да завършат средното си образование при нас в горецитираните специалности, както и да продължат образованието си в тези области у нас или в чужбина, цялата колегия на Гимназията – ръководството, педагогическите специалисти и непедагогически персонал, единодушно се обединяваме от идеята и в желанието си наименованието на училището да бъде променено съгласно нормативната наредба при спазване на процедурните действия за това – Професионална гимназия по текстил и моден дизайн да се преименува на Професионална гимназия по дизайн, което ще бъде първото училище в България с такова наименование. Промяната ще доведе до обобщаване на всички специалности, в които се обучават нашите ученици: “Интериорен дизайн”, “Графичен дизайн”, “Рекламна графика” и “Моден дизайн”.

снимки

видео

Въвеждане на нови специалности и чужди езици

 • През учебната 2019/2020 г. се въвежда специалност “Рекламна графика” с изучаване на английски език
 • През учебната 2020/2021г. се въвежда специалност “Интериорен дизайн” с изучаване на немски език
 • През учебната 2022/2023г. се въвежда специалност “Интериорен дизайн” с френски език

Отмяна на решение за съвместно ползване на сградата на ПГД "Елисавета Вазова" от две училища

Директорът Даниела Шошова многократно изготви мотивирани становища – доклади по задание на МОН, във връзка с доказване неефективността и практическата невъзможност за реализацията на решение за съвместителство. Акценти в мотивираната обосновка при изготвените доклади до мон са: 

 • Промяна на професионалните направления и специалности в стратегията на развитие на двете училища
 • Необходимост от изцяло различна МТБ за реализиране учебно-практическия процес
 • Следване политиката на МОН относно едносменен режим на обучение
 • Значително повишеният брой ученици в ПГД Елисавета Вазова през последните четири години 
 • Ограниченият капацитет на физическата среда и сграден фонд на ПГД “Елисавета Вазова” 
 • Нереализираният до момента планов проект за реновиране на сградата на ПГД “Елисавета Вазова” по ОП “Региони в растеж”

Специфичен стил и методи на управление

 • Ефективна колаборация на функция, роля и длъжност в стила и политиката на управление
 • Демократичен – балансиран стил в администрирането на процеси по реализацията на действия и тълкуване на организационната реалност (екипен дух, способности за мотивация, субективни и обективни усещания на удовлетвореност и сигурност, умения за направляване и решаване на конфликти)
 • Управление, чиито резултати са висока ефективност в работа на екипа
 • Успешна политика в управлението на човешките ресурси в резултат на лидерските качества на Директора в отношенията с хората 
 • Индивидуален стил и инциативност в представителните функции и в ролята на мениджър на училищната институция
 • Позитивна нагласа и умения за поощряване на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал
 • Умело демонстриране на целенасоченост и устременост по отношение на приоритети, както и установяване и поддръжка на стандарти. 
 • Умения за изграждане на ефективна среда и екип за работа, от последователи и съмишленици

Учене през целия живот

акценти от участия в конференции, семинари, форуми и събития

 • Семинар на тема “Устойчивост на управлението на образованието в условията на криза” – снимки
 • Project D-VET Erasmus+ – снимки
 • Майсторски клас “Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата – снимки
 • Семинар на тема “Директорът – ефективен мениджър” и “След COVID-19 пандемията, сега накъде?” – снимки
 • Семинар на тема “Правата на децата в цифрова среда и практики по превенция на насилието” – снимки
 • Зимна академия за директори от СРСНПБ – снимки
 • Семинар “Марка, дизайн и патентно право” – снимки
 • Семинар на тема “Мотивация, екипност, лидерство” – снимки
 • Семинар на тема “Работа с родителската общност на ученици от уязвими групи”
 • Конференция “Палитра с добри образователни практики” – снимки
 • “Капсулата на доброто” в Народното събрание – снимки
 • “Радиокафе” на радио София на гости на ПГД “Елисавета Вазова” – снимки
 • Конкурс “Млади таланти в модата” – снимки
 • Конкурс “Знак за качество” – снимки 
 • Наблюдение на урок в иновативно училище по метода soundpainting – снимки
 • Национален форум “Училища с иновации за бъдещето” – снимки

Поздравителни думи за откриване на учебната година

Призив към бъдещите осмокласници

Поздравление към зрелостниците по случай дипломирането им

Поздравително слово по случай ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО - 4 декември

Като и.д. Директор на НПМГ, съдействах при организацията и осъществяването на ПЪРВОТО Национално състезание пи природни науки и география, което се проведе на 09.06.2018г. в гр. София. 

Състезанието се организира от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието ─ София – град и Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ – гр. София.

В състезанието могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата учебна 2017-2018 година се обучават в VII клас.

Състезанието има за цел да предостави възможност за индивидуална изява на учениците със задълбочени знания и засилен интерес към физиката, химията, биологията и географията и да развива интересите им в областта на природните науки и географията.

Учениците, могат да използват получените резултати за класиране за места по държавния план-прием в VIII клас в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София и в други профилирани гимназии по решение на педагогическия съвет на съответното училище.

Благодаря на всички, които уважиха с присъствието си и с поздравителелни  адреси юбилейния концерт- спектакъл “50 години НПМГ”! Официални гости бяха г-жа Таня Михайлова- зам.министър на МОН, д-р Ваня Кастрева- началник на РУО-София град, доц. Т. Чобанов- зам. кмет на София, г-жа Джема Грозданова- нар. представител и ученик на НПМГ, г- н Ник. Стойнев- зам.предсетател на СОС,  г- н Д. Главчев- ПП ГЕРБ,  г-н Герджиков- ректор на СУ” Св.Кл.Охридски”, г-н П. Недевски- почетен директор на НПМГ. Поздравителни адреси и кошници с цветя се получиха от ПГ на ПП ГЕРБ, г-жа Йорданка Фандъкова- кмет на София, г-жа Янка Такева- председател на СБУ , от много други институции и организации, от директори на столични училища и в страната.

Поклон пред учениците на НПМГ като публика и участници, с възхита от гост- изпълнителите- 107 ОУ,  Връбчетата и звездните Славин Славчев, Краси Аврамов, Ирина Флорин и специална благодарност за това, че събитието нямаше да бъде така вълнуващо и истинско без изключителния водещ-журналист Костадин Филипов-мой ученик и приятел на НПМГ и сценичната му партньорка Цвети Радойчева-поп певица. НПМГ ще бъде и пребъде и този  спектакълъл дълго ще остане в сърцата ни с вярата , че най- доброто предстои…

През далечната 1954г. се създава текстилно училище, което по- късно (1972г.) наследява сградата (ул. „ Балша“ 2) и някои от специалностите на професионалното керамично училище („художествено оформление на тъкантта“), сдобивайки се със статута на  техникум по текстилна техника. През 2005 г. започва обучение по специалност “Моден Дизайн” и училището се утвърждава с предлагания завършен цикъл на производство– от изработването на тъкани до завършен дизайнерски модел на облекла, пана, килими, и аксесоари за дамския гардероб. 

През годините стратегията на развитие на училището неколкократно сменя своя профил, визия и философия. Емблематични директори в периода от 1954г. до 2018 г. са инж. Иван Павлов, г-жа Олга Найденова, инж. Мария Младенова (1979г.- 2008г.),  инж. Татяна Стоянова (2008- 2018г.).  От 2018г. училището се управлява и представлява от г-жа Даниела Шошова, която същата година печели конкурс за длъжността „директор на училищна институция“ и до момента е начело на Гимназията. 

От професионални направления,  актуални за времето си като „тъкачество“, „предачество“,  „десениране на тъкани изделия“ и  „автоматизация на текстилното производство“, които се предлагат до скоро в ПГ по текстил и моден дизайн, до днес, когато училището има ново име и патрон – ПГ по ДИЗАЙН  „Елисавета Вазова“ (2019 г.),  и изцяло нова образователна концепция за развитие. 

Модерните и иновативни специалности „Графичен дизайн“, „Интериорен дизайн“ и „ Рекламна графика“, с богатото езиково разнообразие на изучаване в отделните паралелки (английски език, немски език, италиански език, френски език и с бъдеща заявка за испански език), се оформят обликът и образователните тенденции в развитието на училището с традиции, но и с поглед към бъдещата нагласа в интересите и желанията за реализация на съвременните ученици и техните родители. Дигитализацията на учебния процес, лицензираните софтуерни програми за реализирането на учебно- практическия процес, безопасната и подкрепяща училищна среда са гаранция за качествено образование в условията на иновативност и конкуренция. Специализираните компютърни кабинети, в които основно е съсредоточен учебният процес във II гимназиален етап,  разполагат с най-ново поколение PC конфигурации и лаптопи за виртуална реалност и компютърна визуализация. На разположение на учениците са богата библиотека, творчески ателиета и медицински кабинет

В процес на реализация е обновяване и реновиране  на сградния фонд на Гимназията. Очаква се да започне цялостен ремонт на основната училищна сграда и прилежащите части към нея по програма „Региони в разтеж“, както и построяването на нови кабинети по природни науки, ателиета по живопис, моделиране и макетиране. Днес Гимназията има утвърдено име сред предпочитаните столични училища за получаване на средно професионално образование и е сред топ 3 в рейтинга на най- добрите професионални училища.

Сравнителен анализ на важни за гимназията показатели до 2018г. и след 2018г.

0
Действащи проекта

Училищни проекти

 • Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
 • Подкрепа за успех
 • Образование за утрешния ден
 • Занимания по интереси

Еразъм

 • КД 1 Ученически практики и учителска мобилност 
 • КД 2 Партньортства за сътрудничество между организации и институции

Национални програми

 • Иновации в действие
 • Отново заедно 
 • Бизнесът преподава
 • ИКТ – Средства за софтуер за професионално обучение
 • “Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общински училища за 2018г.”
 • “ИКТ – Кандидатстване за хардуерно оборудване”
 • “Квалификация”
 • ОП “Региони в растеж”

Други

 • Проектът Euromed The Flying Classroom (Хвърчащата класна стая)
 • Проект „EU COOLтура“– младите хора за политиките на Европейския съюз (ЕС) и тяхната роля за бъдещото им  развитие, както и прилагането на  модела на кръговата икономика…
 • Проект „#Академия Дигитален Предприемач“
 • Проект „МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ“ 
 • Национална кампания – МОСВ „Чиста Околна Среда“

КД 1 Ученически практики и учителска мобилност

Проект 2021-1-BG01-KA122-VET-000030918

КД 2 Стратегически партньорства

Първа среща на партньорите ни по проект D-VET, КД2, Еразъм + от Португалия, Чехия, Кипър и Турция в ПГД “Ел.Вазова”. 

 Втора среща- на 28 и 29 юни, в Прага се проведе втората среща по проекта D-VET.

Първа междуучилищна среща в ПГ по дизайн "Елисавета Вазова"

Втора междуучилищна среща в ПГОД "Евридика", гр. Кърджали

Изпращане на випуск 2022

ПГ по ДИЗАЙН “ Ел. Вазова“ на посещение в Европейския парламент в Брюксел​

Александра Калейна и Божидара Илиева с ръководител Маргарита Илчева бяха на кратко посещение в ЕП в Брюксел в средата на ноември. Двете ученички от специалност „Графичен дизайн“ създадоха дигитален арт триптих по идея на техните учители г-жа М. Илчева и г-жа М. Гавраилова. Цветелина Пенкова – български евродепутат в ЕП, високо оцени клипа, снет и обработен от Б. Илиева, както и уникалните картини, нарисувани от Александра. С одобрението на г-жа Даниела Шошова, директора на училището и по покана на Цв. Попова, това пътуване бе награда за таланта на учениците и техните всеотдайни учители. ПГ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“, гр. София беше достойно представена в сърцето на Европа в навечерието на патронния си празник – 4 декември!

"Пътуващата изложба" на гости на 79 ДГ "Слънчице"

Талантливите ученици от спец. Интериорен и Графичен дизайн, както и Рекламна графика на ПГ по Дизайн „Елисавета Вазова“ , с художествен ръководител г-жа Моника Гавраилова-учител ПП и с почетното присъствие на г- жа Цветелина Попова- ЗДУД, посетиха децата на 79-та ДГ “ Слънчице “ , гр. София, където изложиха свои рисунки, наслада за сетивата на присъстващите домакини и техните гости. Съвместното събитие се провежда в рамките на инициативата „Пътуваща изложба“, по повод предстоящия патронен празник на гимназията – 4 декември по покана на ръководството на детската градина. Малките творци бяха подготвили за бъдещи ни дизайнери, музикално-сценична програма, както и много изненади със специално направени подаръци за тях. След това всички заедно рисуваха и се забавляваха, а някои от малчуганите бяха така впечатлени и въодушевени от посещението, че сериозно от позицият на своята възраст избраха бъдещо си училище. Родители и гости на детското заведение ще могат да се насладят на таланта и майсторството на нашите творци в рамките на няколко дни, до 21.11.22г., когато Пътуващата изложба ще продължи своя път при ученици от 107 ОУ“ Хан Крум“, по покана на г- н Данко Калапиш- директор на училището. Ние можем да направим деня ви светъл и усмихнат с палитра от цветове и любов. „Пътуващата изложба“ продължава към своите следващи приятели…

НАШИ УЧЕНИЦИ НА ЯПОНСКОТО АНИМЕ СЪБИТИЕ ANICON

През месец ноември 2022 г. в Интер Експо Център се проведе за първи път в България Японско аниме събитие ANICON, в което активно участие взеха ученици на ПГД “ Елисавета Вазова” от 9 и 11 клас, специалност „Интериорен дизайн“ и „Графичен дизайн”. Те бяха включени в организацията и провеждането на инициативата. Отлично се представиха като доброволци в подготовката на събитието, участваха като модели в ревю, с което потопиха гостите в красота на японското кимоно. Всички, които бяха част от уникалното по рода си събитие, се забавляваха, но и научиха повече за азиатската култура и изкуство. Бъдещите дизайнери – възпитаници на Гимназията, обмениха идеи със свои връстници, натрупаха впечатления и емоции, които скоро ще намерят отражение в техните творчески художествени и графични проекти.

Среща с талантливата писателка Здравка Евтимова

В Деня на народните будители, една вдъхновяваща среща в литературен клуб Перото- НДК, с талантливата писателка Здравка Евтимова… С благодарност към г-н Божилов- кмет на р- н Триадица, за поканата ученици и учители на ПГ по ДИЗАЙН „Ел.Вазова“ да бъдат сред гостите на събитието и да се докоснат до таланта и мъдростта на уникалната авторка на Кръв от къртица!

Дни на художника и инициативата „Пътуваща изложба“

Наближава 4 декември – Патронен празник на училището и в ПГД ”Ел. Вазова” се откриват дни на художника, както и инициативата „Пътуваща изложба“. С поредица от дейности, с участието на талантливите ученици на Гимназията и техните всеотдайни преподаватели, се поставя началото на празничните дни в училището. Изложбата като част от събитията, може да гостува и във вашето училище, детска градина и/или институция. Обадете ни се и ние с удоволствиие ще ви посетим … Творчеството на учениците ще зарадва сетивата ви, ще предизвика щастливи емоции и ще ви зареди с празнично настроение…

Учебна 2021/2022г.

 • НОСИТЕЛ на най- високото отличие  ПРИЗ „ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА“-  Кристина Ал. Попова „Моден дизайн„;  отличието на ученичката бе връчено от г-жа Мариета Георгиева- зам. министър на МОН, Професионално образование и обучение
 • НОСИТЕЛ на специалния ПРИЗ на директора на училището – Веселина Коева „Интериорен дизайн“
 • Графичен дизайнер на Випуск 2022г. –  Дарина Лилова 
 • Модел  на Випуск 2022г. –  Александра Боровишки “ Моден дизайн“
 • ДЕСЕНАТОР на Випуск 2022г. –  Джансел Абдурахман “ КПДТПИ“
 • Интериорен дизайнер  на Випуск 2022г. –  Елена Витанова 

Учебна 2020/2021г.

 • НОСИТЕЛ на най- високото отличие  ПРИЗ „ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА“-  Лазарена Г. Петрова „Инт. дизайн„;  отличието на ученичката бе връчено от г-жа Йорданка Фандъкова- Кмет на София- град
 • НОСИТЕЛ на специалния ПРИЗ на директора на училището – Андрея В. Илиева „Интериорен дизайн“
 • ХУДОЖНИК на Випуск 2021г. –  Снежана Вл. Иванова „Интериорен дизайн“
 • ДИЗАЙНЕР на Випуск 2021г. –  Борис Ем. Стоянов “ Моден дизайн“
 • ДЕСЕНАТОР на Випуск 2021г. –  Михаела Кр. Георгиева “ КПДТПИ“
 • ДОБРОТВОРЕЦ на Випуск 2021г. – Джорджия Н. Богатинова „МД“
 • МОДЕЛ  на Випуск 2021г. –  Петя Б. Илкова „Интериорен дизайн“    

Бъди дизайнер на своето бъдеще

Компетентностен подход в ученето, преподаването и управлението с акцент на:

 • качество в образователния процес  на учениците
 • влиание и интервенции при формиране личността на всеки ученик
 • изграждане ефективно тристранно сътрудничество между училищната институция, бизнес средите и сферата на вишето образование; съвместни инициативи, форуми и събития.
 • създаване на условия за по-ефективно сътрудничество и повишаване ролята на родителите и обществените институции в образователния процес.
 • богат творчески и културно- социален живот в и/или извън училищната общност ( благотворителни кампании, дарителски акции, посещения и изяви в различни институции с цел PR и популяризиране новата визия на училището)
 • мотивиране и насърчаване на наставничеството (ПГ по ДИЗАЙН „Ел. Вазва“ в ролята на базово училище)
 • материално и морално стимулиране активността, креативността и инициативността при учениците и педагогическите специалисти образователни цели в педагогическата дейност – обучителни, социални, възпитателни с приоритет:
  • покриване високо ниво на ДОС по отделните учебни предмети
  • стремеж към постигането на максимални резултати на ДЗИ, НВО, ДИППК
  • усвояване на знания и ключови компетенци в обучението от общообразователния цикъл
  • развитие и усъвършенстване на практическите умения от цикъла на професионалната подготовка , както и успешна реализация след придобиване на свидетелство за III ПК.
  • ползване на иновативни методи на преподаване и дигитализация на учедния процрес
  • формиране на нравствени ценности и добродетели у подрастващите (добронамереност, всеотдайност, хуманост, сустрадание…)
  • професионална намеса от страна на педагогическите специалисти в посока разработването на нови и актуални учебни планове и програми
  • конструктивни и аргументирани предложения за промяна и актуализация в Списъка с професионалните направления и специалности за средното образование ( нова спец. „Иновативен дизайн“)

 

Стройна и прозрачна система на финансово управление и контрол на образователната институция – разработени училищни документи и политики за реализиране СФУК, както и на придружаващите я документи относно личните данни, наемане и освобождаване на кадри, оценка на риска; финансова обезпеченост и др. 

Обогатяване, модернизиране и опазване на МТБ – политика на намиране на спонсори, дарителски кампании, стратегически мениджмънт…

Създаване и поддържане на безопасна и подкрепяща училищна среда с дългосрочна и преоритетна цел  опазване живота и здравето на ученици и учители…

Разработване на ефективна училищна политика за квалификация на персонала, както и споделяне на добри практики, насочени към задоволяване на нагласи и потребности…

Приемане на оптимален брой бъдещи осмокласници, съобразен с ДОС за физическа среда, както и запазване баланса в числеността на учениците с цел успешното реализиране на държавната образователна политика във връзка с запазване на едносменния режим на учене и работа

Активно и ефективно участие на учениците при формиране и реализиране на училищните политики на институционално и външно ниво чрез практики, мероприятия и инициативи на Ученическия съвет…

Разширяване мрежата от бизнес сътрудници и партьори по отношение на изграждане на умения за предприемачество и успешна бъдеща реализация, както и търсене на нови начини и форми на партньорство и практико- обучителен процес…

Функционално и задълбочено участие в разработването и реализирането на национални програми, национални и международни проекти, състезания и конкурси…

Интериорен дизайн

В тази специалност се изучават, проучват и творчески се решават въпроси, свързани с дизайна на вътрешната среда. Проектира се интериор за комфортно и приятно живеене и работа. Разработват се дизайнерски проекти, които се визуализират със съвременни средства. Художественото и декоративно оформяне на интериора с помощта на форми и материали дава възможност на бъдещите дизайнери на интериор да се научат да създават удобства, функционалност и комфорт.

Завършилите получават  III (трета) професионално- квалификационна степен по професията „Дизайнер”, специалността „Интериорен дизайн”.

Графичен дизайн

По време на творческия курс на обучение в специалността Графичен дизайн, учениците ще придобият  задълбочени познания по композиция, шрифт и типография, фотография, анимация, векторна и растерна графика. Овладяването на широка гама от приложен софтуер като Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, CorelDRAW и др. ще им позволи да осъществят творческите си проекти. С повишаването на изобразителната и визуална култура те ще навлязат в сферата на визуалната комуникация, добавена и виртуалната реалност.

Познаването на класически графични техники и съвременните стандарти в печатните технологии ще допринесат за създаването на завършени рекламни продукти като опаковки, продуктови каталози, дипляни, плакати и др. Освен техническите умения,  графичните дизайнерите придобиват и познания  по реклама и маркетинг, мениджмънт и защита на интелектуалната собственост.  Специалността „Графичен дизайн“ предоставя възможност за професионална реализация в сферата на рекламата, маркетинга и софтуерните технологии.

Завършилите получават III (трета) професионално-квалификационна степен по професията „Графичен дизайнер”, специалността „Графичен дизайнер” от професионално направление „Аудиовизуални изкуства и техники; производство на медийни продукти.

Рекламна графика

Рекламната графика е художествена форма на комуникация. Учениците учат рисуване, живопис, шрифт, комбинаторика и компютърна графика. Завършилите специалността създават рекламни материали, плакати и могат да аранжират витрини, панаири и екстериорни пространства. Специалността е с разширено изучаване на английски език. Учениците придобиват познания  по реклама и маркетинг, мениджмънт, защита на интелектуалната собственост и патентно право.  Специалността предоставя възможност на бъдещите дизайнери за творческа реализация в сферата на рекламата, маркетинга и софтуерните технологии.

Завършилите получават III (трета) професионално-квалификационна степен по професията „Дизайнер”, специалността „Рекламна графика”.

Моден дизайн

Обучението по тази специалност дава възможност на бъдещите дизайнери в областта на модата да осъществяват собствените си идеи и да да създават облекло по свой вкус. Изгражда усет към съчетаване на цветове и шарки. Дава знания и умения за използване на различни платове и материали. Усвоява се техниката и технологията за изработване на облекло и аксесоари. Възпитава се естетическото чувство. Насърчават се самостоятелните изяви и включването в творчески проекти.

Завършилите получават III (трета) професионално- квалификационна степен по професията „Дизайнер”, специалността „Моден дизайн”

Място сред най- добрите за ПГ по ДИЗАЙН “ Ел. Вазова“ в конкурса на НИО “ Знак за качество“, след успешно реализиран процес по  инспектирането ( уч. 2021/22г.) и постигната максимална оценка “ МНОГО ДОБЪР“. Заслужено отличие за директора, ръководния състав и педагогическите специалисти по отношение на  управлението и образователения процес в Гимназията. С благодарност за тази оценка и към учениците, и техните родители, както и към Началника и екипа на РУО- София- град!  За конкурса, представянето на училището и още, прочетете тук…

 • Кредитно-квалификационно обучение на тема “Иновативни практики- учене на проектен принцип”, гр. Велинград, 2022г. снимка
 • Кредитно-квалификационно обучение на тема “Риторика и специфично говорене на учителите”, к.к. Пампорово, 2022г. снимка
 • Кредитно-квалификационно обучение по НП “Квалификация” на тема “Coaching”, гр. Сандански, 2021г. снимка
 • Кредитно-квалификационно обучение на тема “Реакции при бедствия и аварии и първа долекарска помощ”,  с. Белчин, 2021г. снимка
 • Кредитно-квалификационно обучение по НП “Квалификация” на тема “Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегаряне”, гр. Банско, 2021г. – снимка 
 • Кредитно-квалификационно обучение на тема “Работа с надарени деца и деца със СОП”, 2019г., гр. Велинград – снимка

ВУЗ партньори

Директорът на Гимназията – Даниела Шошова подписа СПОРАЗУМЕНИЯ с ректори на ВУЗ, в които са договорени преференциални условия на кандидатстване, прием и признаване на кредити на  учениците ни.

Обучението в разширена професионална подготовка(РПП) и разработването на учебни програми(УП)-РПП е съобразено с учебните програми на университетите. 

 • Споразумение за сътрудничество с НБУ
 • Споразумение за сътрудничество с ЛТУ
 • Споразумение за сътрудничество с НХА
 • Споразумение за сътрудничество с МВБУ
 • Споразумение за струдничество с ВСУ

 

Базово училище

ПГ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ е базово училище за провеждане на студентски практики, стажове и държавни изпити на:

 • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
 • ДИУУ 
 • Лесотехнически университет

Бизнес партньори

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“, гр. София разполага с две сгради, едната от които е разположена на  ул Балша № 2, където основно е съсредоточен учебно-творческият процес, и втора сграда с адрес бул. Ал. Стамболийски, където се провежда практическото обучение на учениците в учебно-творчески работилници.

 Учениците учат и творят в:

 • класни стаи, оборудвани с мултимедии, SMART екрани и лаптопи
 • специализиран кабинет по чужди езици
 • компютърни кабинети с лицензиран професионален софтуер:
  • 3DS MAX
  • AutoCAD
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesign
  • Corel Draw
  • WebSite X5
 • зала за танци, мъжка/женска съблекални
 • творчески ателиета/компютърни кабинети по отделните специалности:
  • к.к. ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
  • к.к. ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ
  • ателие РИСУВАНЕ и ЖИВОПИС
  • ателие МОДЕЛИРАНЕ и МАКЕТИРАНЕ
  • ателие ЦВЯТ и МОДА
  • ателие ИНТЕРЕСИ и ЗАНИМАНИЯ – изкуство, наука, лингвистика

Училището разполага с:

 • медицински кабинет
 • библиотека с богата колекция от художествена и специализирана литература
 • кабинет за ресурсно подпомагане на ученици със СОП
 • просторна галерия с ученически произведения на изкуството
 • кабинет на педагогичекия съветник
 • ученическа стая за събранията на Ученическия съвет
 • кабинет, оборудван с ксерокс -машини, принтери, 3D принтери, скенер и др. техника, подпомагащи учебно-възпитателния и творческия процес 
 • обособени места за отдих и хранене на ученици/ учители 

Философия на преподаването

Моето педагогическо кредо е – уважавай ученика. Както е казал Емерсон: «Тайната на успешното възпитание лежи в уважението на ученика». Всеки ученик има свой поглед към света и свое собствено мнение. Смятам, че само тогава, когато общуването с децата е интересно за учителя, когато искрено се радва на успехите на учениците си, когато съвместната им работа донася удовлетворение и за децата и за учителя, само тогава може да се разчита на взаимност и успешно обучение. 

Съвременният учител е длъжен не да обучава, а да развива обучение. Да развива мисленето на учениците си, да формира умения сами да формират умения, самостоятелно да откриват нови знания, да се ориентират в потока от информация. Малко е учителят само да знае в съвършенство учебния си предмет, той трябва да умее да научи детето да работи самостоятелно.

Променят се времената, променя се обществото, променят се учениците. Учителят, трябва да се променя много по-бързо от всичко това. Непрекъснато трябва да се усъвършенствува, и дори ако е необходимо да започне всичко от начало. 

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Децата не са анонимни в класа, те са личности – всяко със своята индивидуалност. Всяка личност трябва да бъде уважавана . Опитвам се да разгадая детската душа и да се съобразявам с индивидуалните качества на всяко дете. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Няма лоши деца, има неразбрани деца – както от родителите си, така и от другите възрастни. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на потребностите на ученика. В училище трябва активно да включваме родителите в процеса на образование.

Форми и методи на преподаване

Форми:

 • Лекционна, дискусионна;
 • Практическo – проектна работа
 • Обърната класна стая;
 • Беседа;
 • Семинар;
 • Електронни уроци и др.

Методи:

 • Интегриран;
 • Холистичен;
 • Интерактивен;
 • Проектно-базиран;
 • Графичен

Преводи на ученици

Презентации на ученици

Поздрав от учениците с песента "Учителко любима"

***

Любов тъй истинска и много свята

не съм споделяла със никого до днес

защо да крия, в песните възпята

е таз любов – дарявам я на теб.

 

За мен си ангел, слязъл на Земята

с ореола си сърцето ми изпепели,

но и дявола да беше от тъмата

за тебе щях да дам душата ми да изгори.

 

Тъй силно те обичам, страстно те желая

за теб готова съм и болката да понеса,

че за мен живееш стига ми да зная

за теб да бъда твоя истина, съдба.

Август, 2007

***

И душите ни са грешни, и сънят безумен,
и сърцето в пустош, и умът прокуден.
Лицемерието ни блудства с чувства, власт, вина,
и светът потънал е в разруха и лъжа!

Сетивата ни крещят безмълвни, и без воля,
парадокс в човека в нечовешката му роля…
Като змия пълзи страхът, пропива ни с отрова,
и отчаянието обсебило душите ни и взора.

И тъмно е, студено, без звезди е небосвода,
в плен е радостта, надеждата сама и гола
лута се безпътна, изгубила се в пустошта,
на безвремие обрекла хора, вяра и света.

Но сменят се сезони, истини, съдби…
Залез, изгреви, пробляскват и лъчи..
Трудно е да си човек и лесно се греши…
Но Бог прощава и напомня ни, не сме сами…

Безценното с цвят окичим и черното да заличим.
Душите си от раните и умовете си да изцерим.
Красивото и любовта, сетивата си да съхраним,
от лукавия да се избавим, от омразата да се спасим!!!

 

Ноември, 2022